VARA VEENA

Ragam: Mohanam (28th melakartha janyam)           Talam: Rupakam (Chathurasra Jathi)

Aro : S R2 G2 PD2 S

Ava: S D2 PG2 R2 S

pallavi:

Varaveena Mrudu Paani Vanaruha Lochana Raani
Suruchira Bambhara Veni Suranuta Kalyaani
Nirupama Shubha Guna Lola Niratishaya Prada Sheela
Varadaapriya Ranganaayaki Vaanchita Phala Daayaki
Saraseejasana Janani Jaya Jaya Jaya

Geetham:

G G | P , P , | D P || S , S , ||

Va ra | vee – na – | Mru du || Pa – ni – ||

R S | D D P , | D P || G G R , ||

Va na | ru ha Lo – | cha na || Raa – ni – ||

G P | D S D , | D P || G G R , ||

Su ru | chi ra Bam – | bha ra || Ve – ni – ||

G G | D P G , | P G || G R S , ||

Su ra | nu tha Kal – | ya – || – – ni – ||

G G | G G R G | P G || P , P , ||

Ni ru | pa ma Shu bha | Gu na || Lo – la – ||

G G | D P D , | D P || S , S , ||

Ni ra | thi Ja ya – | Pra da || See – la – ||

D G | R R S S | D S || D D D P ||

Va ra | da – Pri ya | Ran ga || naa – ya ki ||

G P | D S D P | D P || G G R S ||

Vaa – | nchitha Pha la | Daa – || – – ya ki ||

S R | G , G , | G R || P G R , ||

Sa ra | si – ja – | sa na || Ja na ni – ||

S R | S G R S ||

Ja ya | ja ya ja ya ||