SRI RAMACHANDRA

Ragam: Bhairavi           Talam: Chathurasra Jathi Dhruva Talam

Aro : S G2R2 G2M2 PD2 N2S

Ava: S N2D1 PM1 G2 R2 S

 

Sahityam:

Shree Raamachandra Asritha Paarijaatha Samastha
Kalyaana Gunabhi Raama Seetha Mukha Amboruha
Sanchareeka Nirantaram Mangala Maata Notu

Geetham:

G R G M | P , | M G R G | M P M , ||

Shree – Raa – | ma – | chan – draa – | Sri tha Paa – ||

P D2 N N | D1 P| M N D1 P | M G R S||

– ri jaa – | – tha | Sa ma – – | – – – stha ||

S R S P | M P | G R G M | G G R S ||

Kal – – ya | – na | Gu na – bhi | raa – – ma ||

R R G G | M M | G G R G | M P M M ||

See – tha – | Mu kha| Am – – – | bo – ru ha ||

P D2 D2 N | N S | P D2 N S | R G R S ||

San – – – | – cha | ree – – – | – – – ka ||

N R S G | R S | N N D1 M | P D2 N S ||

Ni ran – tha | ram – | Man – ga la | Ma – – ta ||

P D1 P S | N S | P D1 M P | G , R S ||

No – – tu | – – | – – – – | – – – – ||