KAMALA JADALA

Ragam: Kalyani (65th melakartha)           Talam: Misra Chapu (Triputa Talam)

Aro : S R2 G3 M2 P D2 N3 S

Ava: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

Sahityam:

Kamalajadala Vimala Su-nayana Kari Varada Karunaambudhe
Karuna Sharadhe Kamalaa Kaanthaa
Keshi Narakaasura Vibhedana Varadha Velapura Surottama

Geetham:

S S S | N D N S || N D P | D P M P ||

Ka mala | jaa – da la || Vi ma la | Su- na ya na ||

G M P | P D D N || D P M | P G R S ||

Ka ri Va | ra da Ka ru || naa- mbu | dhe – – – ||

D D D | G G G , || M P , | M G R S ||

Ka ru na | Sha ra dhe – || Ka ma – | laa – – – ||

R , , | S , , , || , , , | , , , , ||

Kaan- – – | thaa – – – || – – – | – – – – ||

G M P | M P D P || N D P | D P M P ||

Ke – shi | Na ra kaa – ||su ra Vi | bhe – da na ||

G M P | P D D N || D P – M | P G R S ||

Va ra dha | Ve – la a || pu ra Su | ro – tta ma ||