GOVINDACHYUTHA

Raaga : Shankarabharana           Talam : Matya tala

Arohana: S R2 G3 M1 P D2 N3 S

Avarohana: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

 

Sahityam:-

Govindachyutha hare madhu sudhana
Vanamala garudaa dhwaja mukunda
Shreedhara shree raghupathe samkarshana Sundaraanga jayajaya
shree rama seethabhi raama
Maampa ahi pathabhi rama

Geetham:-

s n s – | d n | s n d p || m g m p | d p | m g r s ||

Go – vin – |da – | – -chyu tha||ha re – -|ma dhu|su – dha na||

s s p – | m g | m r g – || s s s – | n s | d n – s ||

vanamaa – |- – |- – laa-|| garudaa-| dhwaja| mukun-da||

r` – s n | d n | s n d p || s – s – | s – | s n d p ||

Shreedhara |Shree-|raghupathe|| Sam- – -|- -| ka-rshana||

m g m p | – p | m g r s || r` r` n s| s d | n n p d ||

sun – daraa|- nga |ja ya ja ya ||sh ree –ra| -ma| see – – tha||

d m p p | g m | m r g – || s r g m | p – | d n s – ||

– bhi raa -| – -| – – ma – || Ma – – – am|pa -| – – hii – ||

r` r` s n | d p | m g r s||

Pa – tta – |- bhi| ra – – ma||